سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

89/9/14
1:53 عصر

بسیج دانشجویی-فقدان خودسازی

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های مربوط به دانشگاه

بسم الله الرحمن الرحیم

بسیج امروز در بین جوانان، عمدتا به دو گروه دانشجویی و شهری تقسیم می شود. مبنای عملکرد فرهنگی بسیج شهری بر پایه خودسازی بوده، هست و خواهد بود. خودسازی فردی و درون گروهی. یعنی اجرای آیه قد افلح من تزکی و قو انفسکم و اهلیکم. اصولا بسیج شهری در خیلی زمینه ها از بسیج دانشجویی برتر است. اتفاقا همین بسیج های دانشجویی را هم بسیجی های سابقه دار در بسیج شهری می گردانند.

اما خطاب به آنهایی که عضو بسیج دانشگاه ها هستند به خصوص دانشگاه های دولتی و به خصوص دانشگاه های دولتی تهران. دولتی اش را بلد کرده و با فونت بزرگتر می نویسم زیرا اصولا بر طبق تجربه ام می دانم که روی این کلمه دولتی دانشگاه شان بسیار تعصب دارند و قبول شدنشان را در کنکور دولتی مثل این می پندارند که شیر غران و وحشی و سرکشی را رام کرده باشند. خطاب به این قشر از دانشجوها بخوانید و بدانید که به گفته امام خمینی (ره) بسیج لشکر مخلص خداست. گزینه آ. بگردید ببینید لشکر مخلص خدا باید چه خصوصیاتی داشته باشد.گزینه ب. فرد است که لشکر را می سازد و خصوصیات تک تک افراد عضو لشکر است که منش و روش کلی لشکر را می سازد. اگر بسیج دانشجویی آنی که باید باشد نیست؛ اگر بسیج دانشجویی امروز از آرمان های اصلی بسیجی که باید لشکر مخلص خدا باشد، فاصله گرفته است و اگر بسیج دانشجویی وقتی وارد دفترش می شوی حتی منش و ادب و روش بسیجی را هم در اعضایش نمی بینی؛ دلیلش این است که....> نتیجه: از گزینه آ و ب نتیجه می گیریم 1- اعضای بسیج دانشجویی در معرفی آرمان های بسیج به سال پایینی های عضو بسیج کوتاهی کرده اند و 2- بحث خودسازی فردی و درون گروهی در بسیج دانشجویی در حال انقراض به سر می برد.!!!!!

اینقدر ادعایی که وجود دارد همه ناشی از خودسازی نکردن و عدم آشنایی با آرمان های بسیج است. این هم ناشی از کم کاری مسئولان بسیج دانشگاه، غلط بودن سیستم سپردن مسئولیت بسیج دانشگاه به کسانی که هنوز خودشان نیاز به راهنمایی و هدایت در زمینه آشنایی با آرمان های بسیج حتی در بعد دانشجویی دارند؛ بی فکری و جدی نگرفتن مساله، سیاسی کردن تفکر و ایدئولوژی بسیج و در آخر هم کم کاری، کم کاری و کم کاری.

هر وقت برای انجام کاری پایم به یکی از دفاتر بسیج دانشگاه های دولتی باز می شود تا مدتی به این فکر می کنم که این چطور دفتر بسیجی بود که اعضایش خالی از منش ها و روش ها و اصول و آرمان یک بسیجی متفکر دانشگاهی بودند. آن دانشجوی آرمانگرای بسیجی که باید باشند و توقع می رود که باشند...

پی نوشت:
نا گفته نماند که دفاتر بسیج دانشجویی هم هستند که هنوز پابند به آرمان های بسیج هستند.