سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/6/1
12:53 عصر

فرماندهان سپاه حق

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های سیاسی، دکتر احمدی نژاد، جهاد فی سبیل الله

بسم الله

از اول انقلاب اسلامی، کمر همت بر جهاد فی سبیل الله بسته است. از همان سالهای اول جوانی که مثل من ها، خام هستند و جوانی کردند، مثل او ها مرد بودند و قیام کردند. همیشه تا یادم می آید حرفش این بوده که کار باید فقط برای رضای خدا باشد. همیشه نه چپ ها توانستند او را چپ بدانند و نه راست ها توانستند او راراست بدانند. راست ها به او اَنگ چپ بودن و چپ ها به او انگ راست بودن زدند. اما هر دو معترفند که او ولایتی مطلق است. خودش می گوید چپ ارزشی و راست ارزشی و خودش می گوید من فقط ولایت ... هر چه ولی فقیه بگوید من سراپا گوشم و لاغیر.
ندیدم کسی از سیاسیون را به بدی یاد کند، مگر آنها را که خارج شدنشان از انقلاب بر همه ثابت و مبرهن شده است. و چیزی که برایم بسیار عجیب و قابل تامل است اظهار نظرهای گهگدار اوست که در مورد دکتر احمدی نژاد می گوید. همین چند روز پیش بود که پیشانی اش را چین و چروک داد و دست بر موهایش می کشید و با حالتی دلسوزانه و ناراحت می گفت: والله دلم برای دکتر احمدی نژاد می سوزد. گفتم چطور؟ گفت: خیلی به او ظلم می کنند.. ادامه نداد من هم سوالی نکردم.. فقط به این می اندیشم که جانبداری حق و طرف حق را گرفتن، این است سیره عملی و باطنی و فکری فرماندهان سپاه حق. آری این است.

پی نوشت:
_دیشب مقبرة الشهدای شهرک شهید محلاتی عججججججب صفایی داشت.(فقط جهت اطلاع)