سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/6/10
12:2 عصر

آیات محکم و متشابه همه از جانب خداست، به کلّ قرآن ایمان بیاوریم.

بدست قصر شیرین در دسته آیات زندگی من

بسم الله الرحمن الرحیم

اوست خدایی که قرآن را به تو فرستاد که بعضی از آن آیات محکم است که آنها اصل و مرجع سایر آیات کتاب خواهد بودو برخی دیگر آیاتی است متشابه تا آنکه گروهی که در دلشان میل به باطل است از پی متشابه رفته و امتحان شوند تا به تاویل کردن آن در دین راه شبهه و فتنه گری پدید آورند در صورتی که تایل آن کسی جز خدا نداند و اهل دانش گویند ما به همه آن کتاب گرویدیم که همه محکم و متشابه قرآن از جانب پروردگار ما آمده و بر این دانش و بر این معنی تنها خردمندان عالم آگاهند.

سوره مبارکه آل عمران، آیه ی 7 *