سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/11/15
10:37 عصر

چاله میدانی ها

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های سیاسی، حکایت زمانه ی ما

بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی که یک چاله میدانی بی فرهنگ، بین مسئولین می افتد و همه مجبورند از سر تواضع و برای حفظ آبروی خودشان و نظام گذشت کنند و سکوت کنند... اما وقتی گند کار در بیاید، همان زمانی است که همه ی خاکسترهای زیر آتش گُر می گیرد...