سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/5/5
11:51 عصر

بشرهای غیرقابل شناخت!

بدست قصر شیرین در دسته دریاره ی او

یسم الله الرحمن الرحیم

می گویم بخش سیاسی صدا و سیما را این ها مصادره کرده اند. سیما خوب به این ها کولی می دهد. دو ساعت پیش کوثری، الان باقری لنکرانی حتما یک ساعت دیگر هم آقاتهرانی. با لبخند و شادمانی  می گوید آری پایداری ها. در دلم می گویم خدایا آخر ما این بشرت را نشناختیم. یا من دیوانه ام یا او!