سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/2/18
4:0 عصر

بخند

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

می گوید همیشه بخند. وقتی نمی خندی همه مان دق میکنیم... از حرف ناگهانی اش تعجب کردم. کمی مکث و گفتم نمی شود که. آخر من هم مثل همه تان آدمم. گاهی هم نمی شود خندید! گفت گاهی...