سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/12/22
10:11 عصر

خامم هنوز

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

ساقیا یک جرعه ای زان آب آتشگون که من....در میان پختگان عشق او خامم هنوز