سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/11/19
11:47 صبح

شادیِ ندیده

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

دل از تو آبادی ندید / از تو کسی شادی ندید / ای عشق از ماندن بگو ایثار کن/ یا مرگ خود را در دلم انکار کن/ گل خواستی بر داده ام/ جان خواستی سر داده ام/ فرمان نبرد این سر اگر بر دار کن/ گفتی که رسوا شو شدم/ بر قامتم تا شو شدم/ رسوا اگر چون من نشد اصرار کن.................................................................