سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/7/17
2:12 عصر

و همیشه تو

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های ادبی

بسم الله الرحمن الرحیم

روزهایی که فکر معامله با تو در سرم بود و سرمایه ام را به خیال سپرده گذاری نزد تو، اشتباها به هدر دادم. اشتباهی که بارها و بارها تکرار شد و باز اشتباها این تکرار را نفهمیدم. نعمت های عاریه ای را دیدم و نفهمیدم فانی است و نفهمیدم که باید کسب فضائل و کمالات ابدی کنم. روزهایی که فضائل دنیایی تبری شد برای ریشه کن کردن و فروپاشی کمالات اخروی. و باز هم من نمی فهمم. و باز هم به اشتباه، راه را اشتباه می روم. روزهایی که دلم برای تو تنگ می شود و لحظه هایی که قلبم به عشق تو می تپد و آنگاه که ناشیانه بدون عمل، فقط اشک ندامت نثارت می کنم. و تو که بزرگی و بزرگتری و بزرگتر.... و من که ضعیف و ضعیف و ضعیف تر.... و من که نباید و نباید و نباید.... و همیشه با تو خلوت کرده ام و همیشه و برق عشق در سیاهی چشمانم نمایان است و همیشه نگاهم به تو دوخته شده است و همیشه تو.... و الیک اشکو و ربی من لی غیرک....