سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/2/1
11:5 صبح

عمار اماممان باشیم.

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های سیاسی، أین عمار؟

بسم الله الرحمن الرحیم

یاد شهید صیاد شیرازی و جبهه رفته های مخلص بخیر که می گفتند و می گویند اگر ولی فقیه حتی میلش به سمتی برود ما اطاعت خواهیم کرد. ندای أین عمار امام خامنه ای هنوز هم در سرسرای جهان پیچیده است. از روی نوشته هایشان سخنرانی هایشان و نشست و برخاستشان جای خالی عمار را خوب می شود دید. عماری که عالِم باشد، شجاع باشد، سخنور باشد، ولی شناس باشد، از خود گذشته باشد و از قدرت های پوشالی و دشمنان ولی زمان نترسد. واقعا هر کدام از ما نمی تواند در حد خودش برای ولیّش عمار باشد؟

پی نوشت:
این پست به دلیل فرمایشات 3/2/1390 حضرت امام خامنه ای، ویرایش شد.