سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/6/23
12:24 عصر

اسماعیــل

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

نی به آتش گفت کین آشوب چیست؟ مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت آتش از چه رو افروختم. دعویِ بی معنی ات را سوختم.

حکایت من و حضرت دوست... آنقدر سوزاند تا اسماعیلم را قربانی کردم....


90/5/19
12:11 عصر

نذر عاشورا

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

عاشوراهای هر روزم را نذر می کنم که به شهادت برسانَدَم، قربةً الی الله....


90/5/5
12:43 صبح

دیوار حاشا

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

برای بعضی ها "چیزی که بلنده دیوار حاشاست." !!!

بنده ی خدا به قولی بچه مثبتیم که به روت نمیاریم! پیش خودشون فکر میکنن طرف نمیفهمه دارم خالی میبندم. ! خیر از این خبرا نیست. خالی رو می بندی همراهش ابروی خودت رو کم و زیاد میکنی. والسلام.


90/4/9
6:30 عصر

نوش داروی تاریخ مصرف گذشته

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

نوش داروی پس از مرگ سهرابت دردی از من دوا نمی کند. تاریخ مصرفش گذشته است.


90/4/9
6:28 عصر

یوسف و اررور

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

یوسف با همه یوسفی اش، مشکلات خاص خودش را داشت. یوسف نیز زندگی اش گاها اررور میداد. مخصوصا زمانی که زلیخا روی او کلیک کرده بود.


90/4/1
5:38 عصر

احتیاط، شکستنی!

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

به نقل از شنیده ها....

در زندگی خود هیچ وقت 4 چیز را نشکنید: قلب و قول، اعتماد و ارتباط.... چون شکسته شدن آنها دردناک است ولی صدایی ندارد.


90/4/1
5:36 عصر

زیاده خواهی انسان

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

به نقل از شاعر....

بدان ای عزیز، رنج مردم در سه چیز است: از وقت پیش می خواهند، از قسمت بیش میخواهند، آنِ مردم از آنِ خویش می خواهند.


90/3/18
10:28 عصر

مادر....

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

هر کسی برای پدر و مادرش خیلی عزیز است. هر کسی مخصوصا برای مادرش خیلی عزیز است. مادر خیلی غصه ی فرزندش را می خورد. مخصوصا اگر آن فرزند مؤمن باشد و مزیّن باشد به فضائل اخلاقی. مخصوصا اگر آن مادر روی فرزندش خیلی سرمایه گذاری کرده باشد.... السلام علی الحسیـــــن


90/3/13
10:0 صبح

رزرو

بدست قصر شیرین در دسته

بسم الله الرحمن الرحیم


90/2/26
7:49 عصر

و دیگر هیچ....

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

خدا بود و دیگر هیــــــــــــــــــــــــــــــــــچ نبود/.

                                                              (شهید چمران)


<      1   2   3   4   5      >