سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/5/21
12:43 عصر

زن نیستم اگر...!

بدست قصر شیرین در دسته

بسم الله الرحمن الرحیم


بین تمام موضوعاتی که این چند وقته در سرم پرسه می زد، قسمت این نوشته بود که جایی آن را خواندم و اتفاقا چقدر هم خندیدم. یعنی واقعا همچین زنانی هم وجود دارند؟!زن نیستم اگـــــر پاے عشقم نایستم...
من از قبلھ زلیـــــخا آمدھ ام...
آنقدر عشقت را جـــــار مےزنم تـــــا خدا برایم کف بزند...
فرقے نمیکند فرشتھ باشے یا آدم...
یوسف باشے یا سلیمان
قالیچھ دل من بدون اسم رمز نـــــام تو پرواز نمےکند
زنانھ پـــــاے این عشق مےایستم...
تا ابد... نھ ... تاھمـــــیشھ...