سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/12/23
1:35 عصر

امام مرا می طلبد

بدست قصر شیرین در دسته امامنا الرئوف

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز هم دعوتی دیگر....همه بدون آنکه از من بخواهد ریالی در این راه خارج کنم. این سومین بار است که در طول یک ماه گذشته به زیارت حضرت دعوت می شوم و هر بار به همان یک دلیل، نتوانستم مشرف شوم. امام مرا می طلبد. باید به پابوسشان بروم...